Logotyp för Useit
Nordic Accessibility Group

Tillgänglighetsrapport Trainee Sundsvallsregionen 2020-07-17

Om denna rapport

Tjänstens namn

Trainee Sundsvallsregionen

Analysens omfattning och avgränsningar

Hela webbplatsen Trainee Sundsvallsregionen.

Ansvarig för tjänsten

Systemägare

Kontaktuppgifter

erika.olofsson@sundsvall.se

Protokollet upprättat av

Erika Olofsson

Verktyg och webbläsare som använts

Chrome Firefox Web Developer toolbar Colour Contrast Analyzer NVDA Accessibility insights for web

Sammanfatta resultatet

Överlag är Trainee Sundsvallsregionen en tillgänglig sida. Det finns dock många små problem som till exempel videos utan syntolkning, Den största utmaningen för Trainee Sundsvallsregionen är kontraster i färgen i olika sammanhang. Där kontrasten inte lever upp till WCAG. Även en synlig ruta för tabanvändning saknas i vissa lägen.

Innehåll

Checklista


Riktlinje

WCAG

Bedömning
U101: Lösningen är skapad med tillgängliga tekniker (exempelvis html, css och JavaScript)AllGodkänd
U102: Koden följer html-standarden korrekt, eller innehåller åtminstone inga avsteg som direkt bryter mot WCAG4.1.1Underkänd
U201: Alla meningsbärande bilder och andra grafiska element har ett textalternativ som ger en likvärdig beskrivning till användare som inte ser bilden1.1.1Godkänd
U202: Grafiska element som enbart är dekorativa eller där en alternativtext skulle innebära onödig upprepning för användarna, har en tom alt-text.1.1.1Godkänd
U204: Podcasts och andra ljudklipp har en likvärdig textbeskrivning inlagd på, eller länkad från, samma sida som ljudklippet ligger på1.2.1Inte aktuell
U205: All förinspelad video är textad1.2.2Godkänd med undantag
U206: Live-sänd video är textad1.2.4Inte aktuell
U207: All förinspelad video finns också i en syntolkad version1.2.5Underkänd
U208: Informationen i placeholder texter återges även på andra sätt-Godkänd
U209: Alla interaktiva objekt är beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet med objektet4.1.2Godkänd
U210: Alla iframe-element som presenteras för användarna ska ha en kort beskrivning av innehållet i attributet title4.1.2Underkänd
U212: Det finns alternativa sätt att ta del av information som ges i serverbaserade bildkartor1.1.1Godkänd
U301: Rubrikstrukturen på alla sidor inleds med en rubrik kodad med elementet h1-Godkänd
U302: Alla texter som visuellt fungerar som rubriker är också kodade som rubriker med lämplig rubriknivå1.3.1Godkänd
U303: Rubrikstrukturen hoppar inte över nivåer1.3.1Godkänd
U305: Listor skapas med relevanta list-element i html-koden1.3.1Godkänd
U306: Html-elementet blockquote används för längre citat och q används för kortare1.3.1Inte aktuell
U308: Rad- och kolumnrubriker i tabeller kodas med elementet th och har ett scope angivet i koden1.3.1Inte aktuell
U309: Uppställningar av information som ser ut som tabeller är också kodade som tabeller med korrekt html-kod1.3.1Inte aktuell
U311: Tabellöverskrifter som förklarar tabellens innehåll är inlagda med elementet caption1.3.1Inte aktuell
U312: Tabeller används till tabelldata och inte för att enbart styra utseendet-Godkänd
U314: Typ av formulärsobjekt är vald för att underlätta inmatningen av data-Inte aktuell

Riktlinje

WCAG

Bedömning
U315: Alla fel som uppstår i formulär beskrivs med en text som förklarar vad som gick fel3.3.1Inte aktuell
U316: Felmeddelanden som avser ett specifikt objekt (exempelvis ett inmatningsfält, eller en kryssruta) är associerat med det objektet i koden1.3.1Godkänd
U317: Grupper med formulärsobjekt (exempelvis grupper med radioknappar eller kryssrutor) är grupperade i koden med elementet fieldset och beskrivs i elementet legend1.3.1Inte aktuell
U318: Alla beskrivningar/ledtexter är associerade med det formulärsobjekt de avser i koden1.3.1Inte aktuell
U319: Element i html-koden är placerade i en logisk ordning som matchar den visuella ordningen1.3.2Godkänd
U320: Beskrivningen som ges till hjälpmedel, exempelvis skärmläsare, inkluderar även den synliga texten som beskriver det interaktiva objektet2.5.3Godkänd
U321: Knappar och länkar som fäller ut/fäller ihop innehåll på sidan kodas med aria-expanded4.1.2Godkänd
U323: Statusmeddelanden och annat, automatiskt uppdaterat innehåll beskrivs för skärmläsare4.1.3Godkänd
U325: Alla relationer som skapas genom hur innehållet är presenterat finns också angivet i koden1.3.1Godkänd
U326: Hjälptexter och instruktioner för specifika formulärsobjekt är associerade med dem i koden1.3.1Inte aktuell
U402: Instruktioner kräver inte att användaren kan se eller höra1.3.3Inte aktuell
U403: Färg används inte som det enda sättet att förmedla information eller särskilja objekt1.4.1Godkänd
U404: Länkar skiljer sig från vanlig text med mer än bara färg1.4.1Underkänd
U406: Formulärsobjekt använder autocomplete där det finns definierade värden för autocomplete1.3.5Inte aktuell
U408: Grafik som används för att visa interaktiva objekt, visa status, eller för att förmedla information (exempelvis diagram) har tillräckliga kontraster mot bakgrunden1.4.11Underkänd
U409: All text har tillräckliga kontraster mot bakgrunden1.4.3Underkänd
U410: Undvik att lägga text mot en bakgrund som skiftar mycket i färg och nyans-Godkänd
U411: Använd riktig text, inte bilder som föreställer text1.4.5Godkänd
U412: Undvik innehåll som rör sig, blinkar och skrollar automatiskt som exempelvis karuseller och animationer, om det finns sådana element måste de gå att pausa2.2.2Inte aktuell
U413: Innehåll på sidan och i videor blinkar aldrig mer än 3 gånger per sekund2.3.1Inte aktuell
U414: Det finns mer än ett sätt att hitta information i gränssnittet2.4.5Godkänd
U415: Rubriker, ledtexter och knappar ger tydlig information om syftet och innehållet2.4.6Godkänd

Riktlinje

WCAG

Bedömning
U416: Huvudsakligt språk är angivet i koden på alla sidor3.1.1Godkänd
U417: Innehåll på andra språk än sidans huvudsakliga språk markeras i koden3.1.2Inte aktuell
U418: Alla sidor har en beskrivande titel2.4.2Godkänd
U419: Listor med länkar eller funktioner som upprepas på flera sidor presenteras i samma relativa ordning3.2.3Godkänd
U420: Samma funktionalitet beskrivs konsekvent i gränssnittet3.2.4Godkänd
U421: Felmeddelanden är designade så att de är enkla att se och särskilja från annan information-Inte aktuell
U422: Alla objekt som kräver att användaren väljer eller matar in information har en synlig beskrivning3.3.2Godkänd
U423: Beskrivningar av objekt som kräver att användaren väljer eller matar in information innehåller information om vad som ska göras och vilka format som ska användas3.3.2Godkänd
U424: Fel beskrivs med en text som även informerar om hur felet kan korrigeras om det är möjligt3.3.3Inte aktuell
U425: Viktiga formulär låter användaren se en översikt och ger denne möjlighet att ändra sig innan formuläret skickas3.3.4Inte aktuell
U426: Undvik att använda ikoner utan tillhörande, synlig text-Godkänd
U427: Använd inte förkortningar om det inte är nödvändigt och skriv ut förkortningar första gången de används på en sida-Godkänd
U428: Användaren får relevant återkoppling när denne utför något i gränssnittet-Godkänd
U429: Ljud som startar automatiskt kan stoppas1.4.2Inte aktuell
U431: Innehåll som uppdateras automatiskt kan pausas2.2.2Inte aktuell
U432: Länktexter är beskrivande och begripliga i den kontext där de ligger2.4.4Godkänd
U501: Layouten anpassar sig efter skärmstorleken1.4.10Godkänd
U502: Gränssnittet fungerar även när användaren ändrar inställningar för avstånd i texter1.4.12Godkänd
U503: Användaren tillåts att zooma minst 200 procent1.4.4Godkänd
U504: Formulär är designade med en vertikal layout som inte tvingar användaren att flytta fokus sidledes mer än nödvändigt-Inte aktuell
U505: Tabeller är designade så att de underlättar läsningen-Inte aktuell
U506: Gränssnittet kan användas oberoende av skärmens orientering (liggande/stående)1.3.4Godkänd

Riktlinje

WCAG

Bedömning
U601: All interaktion som användaren kan göra med mus eller pekskärm ska också gå att göra med tangentbordet2.1.1Godkänd
U602: Innehåll som visas vid mouse over kan också visas enkelt för användare som navigerar med pekskärm eller tangentbord1.4.13Godkänd
U603: Modala fönster kan stängas med tangentbordet2.1.1Inte aktuell
U604: Användarna kan tabba genom hela gränssnittet utan att fastna i en specifik yta, exempelvis en videospelare2.1.2Godkänd
U605: Allt innehåll på sidan bör ligga i något landmärke-Inte aktuell
U606: Menyn är placerad i ett nav-element1.3.1Godkänd
U607: Sidans centrala innehåll är placerat i ett main-element1.3.1Godkänd
U608: Det finns en länk för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet2.4.1Godkänd
U609: Tabbordningen är logisk2.4.3Godkänd
U610: Interaktiva objekt markeras tydligt visuellt när de får fokus vid tangentbordsnavigation2.4.7Underkänd
U611: Det finns alternativ till gester som kräver att mer än ett finger rör skärmen samtidigt och för gester som innebär att användaren måste följa ett specifik mönster2.5.1Godkänd
U612: Händelser aktiveras inte när användaren klickar ner utan när användaren släpper mustangenten igen2.5.2Godkänd
U613: Om gränssnittet kan påverkas genom rörelsesensorer så finns det även alternativa sätt att uppnå samma effekt i gränssnittet2.5.4Inte aktuell
U614: Undvik om möjligt tidsgränser, om de används måste användaren om möjligt kunna styra tidsgränsen2.2.1Inte aktuell
U615: Användare som navigerar med tangentbordet kan navigera genom gränssnittet utan att oväntade förändringar eller avbrott uppstår och utan att fokus flyttas oväntat3.2.1Godkänd
U616: Ändringar i formulärsobjekt och andra inställningar flyttar inte fokus på ett oväntat sätt3.2.2Inte aktuell
U617: När ett modalt fönster visas hindras användaren från att komma åt innehåll i bakgrunden1.3.2Inte aktuell
U618: Snabbkommandon för tangentbordsanvändare baserar sig inte på att användaren trycker ner en enskild alfanumerisk- eller symbol-tangent2.1.4Godkänd
U619: Objekt som kan aktiveras med mus eller pekskärm är stora nog för att det ska vara rimligt enkelt att komma åt dem-Godkänd
U701: Gränssnittet är testat med skärmläsare, både på desktop och mobil för att verifiera att allt innehåll är nåbart och fungerar korrekt-Godkänd
U702: Gränssnittet är testat med användare, inklusive användare med funktionsnedsättningar-Inte aktuell

Resultatet i detalj U1: Gränssnittet är byggt på ett korrekt sätt med tekniker som har stöd för tillgänglighet

Resultatet i detalj U2: Varje komponent som erbjuder användaren information eller interaktivitet är beskriven med text

Resultatet i detalj U3: Den synliga strukturen återspeglas i gränssnittets kod

Resultatet i detalj U4: Instruktioner och information ges på ett sätt så att alla användare kan uppfatta och förstå

Resultatet i detalj U5: Gränssnittet är flexibelt och fungerar även när användaren anpassar presentationen

Resultatet i detalj U6: Gränssnittet kan användas med olika typer av inmatningsenheter, exempelvis tangentbord, röst och touch

Resultatet i detalj U7: Gränssnittet har testats med användare och med hjälpmedel